ayhan altay

ANASAYFA

ÖZGEÇMİŞ

KÖŞE YAZILARIM

ARASIRA YAZDIKLARIM

YAZILARIM

ŞİİRLERİM

FOTO

GÖRSELLER

BANA YAZILANLAR

 

       AVRUPA ŞAŞI BAKAR

       İkinci Enternasyonalin 1915'te da�Yılmasından sonra Avrupada Sosyalist ya da Sosyal Demokrat adını ta�Yıyan partiler küresel bir sol anlayı�Yı reddetmi�Yler. Emek sermaye çeli�Ykisini ana unsur olarak almaktan da giderek uzakla�Ymı�Ylardır.

       Burada uzun ideolojik açıklamalara girmeyece�Yim. Kemal Kılıçdaro�Ylu'nun Sosyalist Enternasyonel'de kar�Yıla�Ytı�Yı durum üzerine CHP'nin de üyesi oldu�Yu "Avrupa Solu" olarak adlandırılan "sol"un küresel bakı�Yındaki �Ya�Yılık ve bize yansımaları üzerinde duraca�Yım.

       �-ncelikle saptanması gereken özelliklere bakmak gerek. Bu, kendilerine "Sosyalist Enternasyonal" diyen öbe�Yin çok uzun yıllardır emek sava�Yımını öne çıkaran Marksist dü�Yünceyle bir yakınlı�Yı kalmamı�Ytır. Kapitalizmin küreselle�Ymesi sürecinde daha önceki yıllarda ülke için üretmeye çalı�Ytıklları seçenek politikalarını da bırakmak zorunda kalmı�Ylar, yeni politikalar üretememi�Ylerdir.

       Bir di�Yer özellik ise bu "Sosyalist"ler hiç bir dönemde küresel bir emek sava�Yımına katkı koymamı�Ylardır. Ne kapitalizmin kaba sömürü döneminde ne de küreselle�Yti�Yi döneminde emperyalist sömürüye kar�Yı çıkmamı�Ylardır.

       Bu "sosyalistler"in en kabadayı olarak yapabildikleri; burjuvazinin emperyalist sömürüden sa�Yladı�Yı kazancın bir bölümünün kendi ülkelerindeki halka "sus payı" olarak da�Yıtılmasını sa�Ylamak olmu�Ytur. Sa�Ylanan bu görece refah sayesinde suskunla�Ytırılan ülke emekçilerinin güçlü yeni istemleri olamayaca�Yından demokratik hak ve özgürlüklerde ilerleme gerçekle�Ymesinde sakınca görmeyen burjuvaziye kar�Yı hak ve özgürlük sava�Yımcısı görülmü�Ylerdir.

      Bu saptamalardan sonra güncele bakarsak;

      Kemal Kılıçdaro�Ylu'nun Sosyalist Enternasyonalde yaptı�Yı "Esat - Erdo�Yan" benzetmesi krize neden oldu. Benim konum benzetmenin yerindeli�Yi de�Yil. Sosyalist Enternasyonel ba�Ykanının konuya bakı�Y açısı ve bunun yerli medyamıza yansıması.

       Yukarıda anlattıklarımın ı�Yı�Yında Sosyalist Enternasyonalin Kılıçdaro�Yluna tepki vermesi çok do�Yal. Hak ve özgürlik anlayı�Yları ülkeleriyle sınırlı olan ve küreselle�Yen sermayenin istemlerine kar�Yı olmayı akıllarından bile geçirmeyenlerin; silmek istedikleri Esat'a kar�Yı ta�Yeron görevi verdikleri Erdo�Yan'ı koruyup kollamaları do�Yal bir sonuç.

       Gelelim yerli (!) medyamıza. En olumlu de�Yerlendirenlerin bile "iç politikada söylenmesi ola�Yan kar�Yılanabilecek sözlerin, uluslarası bir yerde söylenmesi yanlı�Y olmu�Ytur" diye ba�Yladı�Yını ve Kılıçdaro�Ylu'na her türden saldıya uzanan insafsız bir olguyla kar�Yıla�Yıyoruz.

      CHP'nin Kürt sorununda sava�Y kar�Yıtı cephede olmamasına kar�Yın; Suriye sorununda sava�Y kar�Yıtı cephede yer alması olumlu bir durumdur.

      Burada garip olan bir politik durum daha var. Kılıçdaro�Ylu'nun Sosyalist Enternasyonal'de rest çekip görü�Ymeyi iptal etmesi skandal oluyor ama Erdo�Yan'ın Davos'ta konu�Ymasına zaman sınırı getirilmesine verdi�Yi tepki kahramanlık.

      Birisi bana bu durumu da açıklasa.

Count Visitors Reliable
Paylas