ayhan altay

ANASAYFA

ÖZGEÇMİŞ

KÖŞE YAZILARIM

ARASIRA YAZDIKLARIM

YAZILARIM

ŞİİRLERİM

FOTO

GÖRSELLER

BANA YAZILANLAR

 

EFSANELER

Toplumlarda uzun süredir söylenen anlatılar vardır. Bunların bazıları tarihsel kökenlere dayanır. Bazılarının ise "gerçekli�Yi tartı�Ymalıdır".
Orta Do�Yu Teknik �oniversitesi (ODT�o), bu ülkenin en yüksek puanlarla girilen, en saygın üniversitesidir ama ününü ve saygınlı�Yını toplumsal olaylardaki devrimci duru�Yuyla kazanmı�Ytır.
İ�Yte bu üniversitemizin stadyum duvarında büyük bir "DEVRİM" yazısı 1968'den bu yana tam 40 yıldır durmaktadır. Bu yazıya ili�Ykin bir de �Yehir efsanesi var. Efsane �Yöyle:
" Bu yazı 68'li gençlerin, kimya laboratuarında kendi ürettikleri özel bir boya ile yazılmı�Y. Bu nedenle de 12 Eylül fa�Yist döneminde bile duvarlardan silinememi�Y. Ba�Yka boyalarla kapatılmasına kar�Yın, süre içerisinde kapatma boyaları yok olmu�Y ama yazı yine ortaya çıkmı�Ytır."
İçerisinde bulundu�Yumuz "Kapitalizmin büyük bunalımı"nın ba�Yladı�Yı günlerde bu yazının yazılı�Yının 40. yılı 10 Ekim Cuma günü etkinliklerle kutlanacak.
Şimdi bunları neden yazıyorum. Bu, ne kadarı do�Yru oldu�Yu bilinmeyen efsaneyi neden anlatıyorum. Basit. Bir ba�Yka efsaneyle ba�Ylantısı var da ondan. İzm'lerin artık yok oldu�Yu, kapitalizmin mutlak egemenli�Yinin tek çıkar yol oldu�Yu efsanesiyle.
Kapitalizmin "kâ�Yıttan kaplan" oldu�Yunu savunanlar yazmı�Ylardı DEVRİM yazısını.
Kapitalizmin, insanlı�Ya mutluluk getirmeyece�Yini söylemi�Ylerdi.
Emperyalizme kar�Yı çıkmı�Ylardı.
Bugün -onların öncülerini çoktan yok etti�Yimiz bir dünyada- ne kadar da haklı olduklarını görmekteyiz.
Bunalım sistemin (�Yirketlerin) bunalımıdır. Bunalımdan çıkı�Y diye sunulanlar ise, sistemin devamı için -siz kâ�Yıttan kaplanın çökmemesi için anlayın- halkların sırtına yeni yükler yüklenmesidir.
Devlet hazinesinden verilen her kuru�Y, halkın cebinden çalınandır.
"Piyasa her �Yeyi düzenler" diyerek özelle�Ytirmeleri kaçınılmaz görenler, bugün hızla batan bankaların hisselerini devletle�Ytirmektedirler.
Halka; sa�Ylık, e�Yitim ve insanca ya�Yam için kaynak bulamayanlar, �Yirketlere yüz milyarlarca doları bulmaktadırlar.
Yapılanlar belki süreci uzatabilir.
Gerçeklik �Yudur ki artık kapitaliz denilen illet için çökü�Y ba�Ylamı�Ytır.
Kapitalizm denilen efsane hızla tarihin çöplü�Yüne gidiyor.
Geriye hiç silinmeyen DEVRİM'in efsanesi kalacak.